اصول اولیه و مهم در کوهنوردی طولانی


طبیعتا همه ما راه رفتن را خوب آموخته ایم و در طول روز جهت فعالیتهای روزانه خود راه زیادی را طی می کنیم.اما کوهنوردی و راه پیمایی در کوه اصولی دارد که با رعایت آنها دچار کمترین عوارضی نخواهیم شد.

cars

مدرسه