انفجار مهیب جایگاه غیرمجاز ال پی جی در اهواز

انفجار مهیب جایگاه غیرمجاز ال پی جی در اهواز

انفجار گاز در جایگاه سوخت غیرمجاز شهرک برق اهواز دو کارگر را مجروح و جایگاه را تخریب کرد.

انفجار مهیب جایگاه غیرمجاز ال پی جی در اهواز

(image)
انفجار گاز در جایگاه سوخت غیرمجاز شهرک برق اهواز دو کارگر را مجروح و جایگاه را تخریب کرد.

انفجار مهیب جایگاه غیرمجاز ال پی جی در اهواز

Leave a Comment