تصاویر قبر مطهر حضرت ابوالفضل (ع) بدون ضریح


ضریح حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع) برداشته شد تا ضریحی جدیدی که توسط طراحان ساخته شده بود بر روی قبر مطهر این حضرت قرار داده شود.

کیمیا دانلود

مدرسه