خیانت در مردان وابسته به همسر بیشتر است!


کلمه خیانت واژه ای آشنا است و بارها شنیده اید که مردی به همسرش خیانت کرده و به دور از چشم وی با فرد دیگری در ارتباط بوده است. چه علتی می تواند زمینه ساز خیانت مردان متاهل نسبت به همسرانشان شود؟

علم و فناوری

قرآن