درمان پرانتزی بودن پا با انجام حرکات ورزشی


هنگامی که زانوهای یک فرد از حالت طبیعی به سمت خارج تغییر شکل بدهد وی دچار عارضه پای پرانتزی شده و فشار زیادی به زانونان وی وارد می کند.بهترین روش درمان برای این عارضه ورزش کردن است.

استخدام

ابزار رسانه

Leave a Comment