“قرمز شدن گونه ها” و جلوگیری از لپ قرمزی شدن


“قرمز شدن گونه ها” در یک فضا و محیط فرمال اصلا به نظر خوب نیست ولی شما ناخواسته در شرایط حساس سرخ شدن گونه هایتان را دارید ، برای جلوگیری از سرخی پوست گونه هایتان تمرین کنید.

اتوبیوگرافی

اسکای نیوز

Leave a Comment