قصه های امیرعلی و خوانندگی احسان کرمی در خندوانه


برنامه خندوانه در دومین شب از فصل سوم خود درحالی به روی آنتن رفت که احسان کرمی و امیرعلی نبویان و محمد حشمتی اولین گروه شرکت کننده در مسابقه لباهنگ بوده و گریه های جناب خان برنامه را دیدنی تر کرده بود.

گوشی

روزنامه قانون