گدایان تهران روزی چقدر در آمد دارند؟

گدایان تهران روزی چقدر در آمد دارند؟

شغل نان و آب دار این روزها در شهر تهران نه پزشکی است و نه حتی یک استاد دانشگاه بلکه درآمد تکدی گری و گدایی با فاصله ای تامل برانگیز پیشتاز است.

گدایان تهران روزی چقدر در آمد دارند؟

(image)
شغل نان و آب دار این روزها در شهر تهران نه پزشکی است و نه حتی یک استاد دانشگاه بلکه درآمد تکدی گری و گدایی با فاصله ای تامل برانگیز پیشتاز است.

گدایان تهران روزی چقدر در آمد دارند؟

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان

Leave a Comment