گوردی کالسوف نابغه هفت ساله شطرنج


گوردی کالسوف، نابغه شطرنج سال گذشته با پیروزی خود در شوی نوابغ شبکه تلویزیونی « CCTV-1» کشور سراسر چین را متعجب کرد.

شهر خبر

استخدام ایران

Leave a Comment