2 مصدوم در اسیدپاشی امروز شمال تهران

2 مصدوم در اسیدپاشی امروز شمال تهران

بامداد امروز یک مورد اسیدپاشی در یکی از مناطق شمالی تهران اتفاق افتاد که در پی آن دختر و پسر متولد 69 مصدوم شدند.

2 مصدوم در اسیدپاشی امروز شمال تهران

(image)
بامداد امروز یک مورد اسیدپاشی در یکی از مناطق شمالی تهران اتفاق افتاد که در پی آن دختر و پسر متولد 69 مصدوم شدند.

2 مصدوم در اسیدپاشی امروز شمال تهران

فروش بک لینک