برچسب: آخرین “مادر

آخرین وضعیت درمان سوختگی “مادر باردار” در هنگام سزارین

مشاور وزیر بهداشت ضمن اشاره به دستور و تاکید وزیر بهداشت برای پیگیری وضعیت “مادر باردار” که هنگام سزارین در بیمارستان شهید چمران تهران دچار آسیب شده بود توضیحاتی ارائه کرد. سایت خبری زندگی شبکه خانگی