برچسب: آرایش کجا

آرایش مردان به سبک زنان ریشه از کجا دارد؟

مصرف مواد آرایشی از میان دختران به پسران ایرانی نیز رسیده و متاسفانه استفاده از این مواد در میان جوانان روز به روز در حال افزایش است.این تغییر در سبک زندگی از کجا ریشه گرفته است؟بررسی کامل این موضوع را در ادامه ببینید. خرم خبر قدیر نیوز