برچسب: آموزش درد

آموزش بلند کردن اجسام سنگین بدون کمر درد

بسیاری از افراد کمر درد را گاهی با بلند کردن اجسام سنگین در زندگی تجربه کرده اند.در اکثر موارد علت بروز این مشکل .عادت های نادرست در سبک زندگی است.بنابراین برای برداشتن وسایل سنگین باید نکاتی را رعایت کرد. شهر خبر موبایل دوستان