برچسب: افزایش برف

افزایش خطر حمله قلبی با پارو کردن برف

پارو کردن برف یکی از عوامل ایجاد حمله قلبی است که همزمان با بارش برفهای سنگین میزان خطر آن نیز افزایش یافته و معمولا اورژانسها در این زمان حالت آماده باش دارند. مرکز فیلم دانلود نرم افزار